ALGEMENE VOORWAARDEN BV ELECTRO CENTER (KBO-nummer 0455.487.749) These general terms and conditions are drawn up in Dutch. Each party declares to understand this language sufficiently to understand the general terms and conditions. Les présentes conditions générales ont été rédigées en néerlandais. Chaque partie déclare comprendre suffisamment cette langue pour comprendre les conditions générales. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in niederländischer Sprache abgefasst. Jede Partei erklärt, dass sie diese Sprache ausreichend versteht, um die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen. ART. 1. DEFINITIES 1.1. Met ELECTRO CENTER wordt bedoeld: De besloten vennootschap Electro Center, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 299, RPR Gent afdeling Oostende, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0455.487.749 en met BTW-nummer BE0455.487.749. 1.2. De Klant is eenieder met wie ELECTRO CENTER in een contractuele relatie staat of komt te staan. 1.3. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 1.4. De Partijen zijn ELECTRO CENTER en de Klant samen. 1.5. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. 1.6. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij ELECTRO CENTER en de Klant partij zijn. ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 2.2. Dat ELECTRO CENTER een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht. 2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door onder meer een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan. 2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door ELECTRO CENTER worden aanvaard en/of zij door ELECTRO CENTER werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij ELECTRO CENTER deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden. ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN - De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van ELECTRO CENTER omtrent zijn noden en zijn situatie. De Klant bezorgt aan ELECTRO CENTER de documenten en informatie en desgevallend sleutels waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de werken of levering van de goederen. ELECTRO CENTER dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie niet te verifiëren. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseisen worden gegeven, kan ELECTRO CENTER niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De Klant dient ELECTRO CENTER voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren werken of de levering van de goederen. Vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en sleutels kan doorgerekend worden aan de Klant. ART. 3.2. OFFERTE - Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden ELECTRO CENTER niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden ELECTRO CENTER in principe gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de opsteldatum (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen), voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan ELECTRO CENTER deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan ELECTRO CENTER. Bij aanbod van de Klant aan ELECTRO CENTER, komt de Overeenkomst tot stand: indien ELECTRO CENTER het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien ELECTRO CENTER het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien ELECTRO CENTER aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd, niet inbegrepen in de offerteprijs. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant. ART. 4. PRIJS ART. 4.1. ALGEMEEN - Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden. De prijs wordt in principe gespreid betaald, in twee fases. Er is steeds een voorschot verschuldigd van 20,00% van de offerteprijs. Het saldo wordt in beginsel gefactureerd nadat de prestaties zijn uitgevoerd door ELECTRO CENTER. ELECTRO CENTER blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. ELECTRO CENTER is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. ELECTRO CENTER mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. ART. 4.2. NIET INBEGREPEN 4.2.1. Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 4.2.2. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen in de prijs. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). Zijn alvast niet inbegrepen: gebruik van (uitzonderlijk) transport, gebruik van kranen, plaatsen en gebruiken van stellingen, gebruik van bijzondere materieel, veiligheidscoördinatie en maatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinatie. Bij de verkoop van goederen zijn levering, plaatsing en installatie niet inbegrepen in de prijs. ART. 4.3. OVERUREN - Indien ELECTRO CENTER prestaties dient te verrichten buiten de kantooruren, in weekends of in vakantieperiodes, ingevolge een tijdelijke dringendheid die te wijten is aan de Klant of aan de specifieke opdracht, is ELECTRO CENTER gerechtigd de prijs voor deze specifieke prestaties naar redelijkheid te verhogen. ART. 4.4. PRIJSHERZIENING (in geval van aanneming) - ELECTRO CENTER houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst, zelfs bij absoluut forfaitaire prijs, haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) volgens de formule: P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité van het Bouwbedrijf van de categorie van ELECTRO CENTER, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I” de maandelijkse indexwaarde vertegenwoordigen der bouwmaterialen vastgesteld door de FOD Economie op dezelfde respectievelijke tijdstippen. ART. 4.5. INDEXATIE - De prijzen van ELECTRO CENTER kunnen door ELECTRO CENTER jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar. ART. 4.6. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING 4.6.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant die geen Consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen, te berekenen aan de hand van de wettelijke rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, plus 2,00%, zonder dat dit minder kan zijn dan 9,00%, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 12,00% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 100,00 EUR per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. 4.6.2. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden, indien de schuldeiser een KMO is. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; 30,00 EUR vermeerderd met 10,00% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; 65,00 EUR vermeerderd met 5,00% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. 4.6.3. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door ELECTRO CENTER zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met 2,00% (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van ELECTRO CENTER bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig. 4.6.4. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. 4.6.5. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij. ART. 4.7. HOOFDELIJKHEID - Indien een opdracht is besteld door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de uurlonen, kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie ELECTRO CENTER haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden. ART. 5. LEVERING ART. 5.1. TOEGANKELIJKHEID (in geval van aanneming) - Wanneer ELECTRO CENTER de werken niet uitvoert in eigen werkplaats, dient de Klant de werf kosteloos te voorzien van stromend water, elektriciteit en sanitair. De Klant moet ELECTRO CENTER en haar aangestelden en onderaannemers werkomstandigheden aanbieden conform de geldende wetgeving en de regelgeving inzake welzijn op het werk. De Klant moet ervoor zorgen dat de plaats waar werken dienen te worden uitgevoerd of afgeleverd op vrije en veilige wijze bereikbaar is. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden kunnen worden aangerekend. ELECTRO CENTER is niet gehouden eventuele verpakkingen terug te nemen. ART. 5.2. PLAATS EN INONTVANGSTNEMING (in geval van verkoop) - Levering gebeurt op de zetel van ELECTRO CENTER. Het risico gaat over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Voorbehoud wordt gemaakt voor het vorderen van onder meer stockagekosten. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is en dat hij of een vertegenwoordiger aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. Is dit niet het geval, heeft ELECTRO CENTER de vrije keuze om de levering terug mee te nemen op risico en op kosten van de Klant, of toch te leveren op de locatie of bij een nabuur, op risico van de Klant. Verpakkingen worden niet teruggenomen. ART. 5.3. LEVERINGSTERMIJN 5.3.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn. 5.3.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 5.3.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, ELECTRO CENTER over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk. 5.3.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) of door derden (inclusief leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding. 5.3.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door ELECTRO CENTER in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door ELECTRO CENTER. ART. 5.4. VERTRAGING 5.4.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien ELECTRO CENTER in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van ELECTRO CENTER kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied. 5.4.2. Indien ELECTRO CENTER ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal ELECTRO CENTER aan de Consument een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens ELECTRO CENTER gelijkwaardig. De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt tot de bedragen die door ELECTRO CENTER aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot afname van de goederen of prestaties. ART. 5.5. LEVERINGSKOST EN RISICO (in geval van verkoop) - Levering en montage zijn niet inbegrepen in de prijs. Zo ELECTRO CENTER levert buiten haar zetel, en/of wanneer zij monteert, gebeurt dit aan marktconforme regieprijzen, discretionair te beoordelen. Alle goederen reizen (met inbegrip van lossen) steeds voor rekening en op risico van de Klant. ART. 6. MATERIAAL - Materiaal van ELECTRO CENTER dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van ELECTRO CENTER en mag enkel door ELECTRO CENTER worden gebruikt. De Klant zorgt ervoor dat de werf tijdens de werken en tot aan de oplevering niet toegankelijk is voor derden. ELECTRO CENTER en haar onderaannemers mogen goederen (laten) leveren op de werf, de Klant zorgt ervoor dat deze op ordelijke en veilige wijze kunnen worden gestockeerd. Materiaal dat door de Klant aan ELECTRO CENTER ter beschikking wordt gesteld: ELECTRO CENTER is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien ELECTRO CENTER toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant. ART. 7. INTUITU PERSONAE ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST - ELECTRO CENTER levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met ELECTRO CENTER of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan ELECTRO CENTER tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het ELECTRO CENTER wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen worden. ART. 7.2. ONDERAANNEMING - Het is ELECTRO CENTER steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae. ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN - ELECTRO CENTER verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen uitdrukkelijk verzet. ART. 8.2. VOORZORGEN DOOR DE KLANT - ELECTRO CENTER voorziet de Klant bij (op)levering steeds van de uitgebreide informatie inzake gebruik, onderhoud en bewaring van de opgeleverde werken en/of geleverde goederen. De Klant dient de opgeleverde werken en/of geleverde goederen te gebruiken, onderhouden en bewaren conform de gegeven uitleg. Indien de Klant meent geen ruime en voldoende uitleg te hebben genoten bij die (op)levering, dient hij ELECTRO CENTER daarvan binnen de acht dagen na die oplevering te verwittigen. De Klant verklaart ook zelf opzoekingen te doen en zullen doen inzake het gebruiken, onderhouden en bewaren van de opgeleverde werken en/of geleverde goederen, niet in het minst van zodra er de minste indicatie ontstaat dat zulks nuttig of nodig is. ART. 8.3. EXONERATIE - ELECTRO CENTER is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot (i) in geval van aanneming: eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee) (ii) in geval van verkoop: eenmaal de aan de Klant aangerekende of aan te rekenen verkoopprijs van het verkocht goed dat tot aansprakelijkheid leidt. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ELECTRO CENTER, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van ELECTRO CENTER ingevolge de toepasselijke consumentenwetgeving. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. ELECTRO CENTER kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijk. ART. 8.4. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP - Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door ELECTRO CENTER geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van ELECTRO CENTER. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van ELECTRO CENTER, die de uitvoering van de prestaties van ELECTRO CENTER ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat ELECTRO CENTER zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). ELECTRO CENTER zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. ELECTRO CENTER is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft ELECTRO CENTER het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie maanden, opeenvolgend, is ELECTRO CENTER gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie maanden, opeenvolgend, is ELECTRO CENTER gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij ELECTRO CENTER, niet kennelijk onevenwichtig. ART. 8.5. VRIJWARING 8.5.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen ELECTRO CENTER en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant ELECTRO CENTER en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt. 8.5.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van ELECTRO CENTER ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart ELECTRO CENTER voor elke hogere aanspraak vanwege die derde. ART. 8.6. FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID - Schade en vergoedingen ingevolge een foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds ten laste van de Klant. Waaronder doch niet uitsluitend de foutloze aansprakelijkheid ingevolge bovenmatige burenhinder. ART. 8.7. VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN - De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige omgevingsvergunningen en andere administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De Klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat ELECTRO CENTER de Overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De Klant heeft een eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem voert, en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan ELECTRO CENTER. Eventuele schade en boetes zijn nooit ten laste van ELECTRO CENTER. Indien dwingende wetgeving bepaalt dat ELECTRO CENTER in dit kader toch een aansprakelijkheid draagt, kan dit hoogstens een gedeelde aansprakelijkheid zijn. ART. 9. KLACHTEN - De Klant formuleert klachten binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard (1) algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen acht dagen na de levering en/of prestatie, (2) verborgen gebrek: binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken (3) facturatie: binnen veertien dagen na verzending van de factuur. Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van een jaar vanaf (1) de levering en/of prestatie bij zichtbaar gebrek (2) verzending van de factuur bij betwisting factuur. Dit behoudens kortere wettelijke termijnen. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het (dreigende) geschil. Gelet op onder meer de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk. ART. 10. OPLEVERING EN LICHTE VERBORGEN GEBREKEN (in geval van aanneming) ART. 10.1. OPLEVERING 10.1.1. Zodra de werken beëindigd zijn dient de Klant over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen. 10.1.2. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. 10.1.3. De oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. 10.1.4. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. ART. 10.2. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN - Gedurende een periode van één jaar na de oplevering is ELECTRO CENTER aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek. ART. 11. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van ELECTRO CENTER, ondanks de naleving door ELECTRO CENTER van haar opeisbare verplichtingen, kan ELECTRO CENTER de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten) zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval ELECTRO CENTER hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder ELECTRO CENTER: ELECTRO CENTER en haar verbonden ondernemingen. ELECTRO CENTER is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen. ART. 12. RETENTIERECHT - ELECTRO CENTER behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan ELECTRO CENTER verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij ELECTRO CENTER bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door ELECTRO CENTER. ART. 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Verkochte materialen en goederen blijven eigendom van ELECTRO CENTER tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is ELECTRO CENTER toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan ELECTRO CENTER om hiertoe zijn erf of werf te betreden. ART. 14. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST ART. 14.1. ALGEMEEN - Er ontstaat geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur door het opeenvolgend bestellen en uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties. Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn. Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af te spreken die niet leidt tot een 'abnormaal lange gebondenheid' of een kennelijk onevenwicht in verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd. ELECTRO CENTER is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen. ART. 14.2. ONTBINDING 14.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van 25,00% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door ELECTRO CENTER van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van ELECTRO CENTER, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat ELECTRO CENTER kan lijden. 14.2.2. Zo de verbreking gebeurt door ELECTRO CENTER zal de Klant recht hebben op een vergoeding, forfaitair begroot als volgt: Is ELECTRO CENTER voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij verbreking door de Klant. Is ELECTRO CENTER voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking. 14.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is. ART. 14.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING - ELECTRO CENTER kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: Gerechtelijke reorganisatieprocedure, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken. ART. 15. SCHULDVERGELIJKING / NETTING - ELECTRO CENTER heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant tegenover ELECTRO CENTER, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover ELECTRO CENTER te compenseren met eventuele vorderingen van ELECTRO CENTER, tenzij de Klant een Consument is. ART. 16. NIET-AFWERVING - Tijdens de samenwerking en tot en met twaalf maanden nadat de laatste Overeenkomst tussen Partijen is afgelopen, is het de Klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van ELECTRO CENTER af te werven. ART. 17. PRIVACY EN GDPR - De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ELECTRO CENTER om alle gegevens, nodig voor de opdracht, te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst ELECTRO CENTER naar haar privacy policy. ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM - Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de aanneming blijven behouden door ELECTRO CENTER. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van ELECTRO CENTER. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft ELECTRO CENTER het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product van de aanneming. De Klant verleent toestemming aan ELECTRO CENTER om foto’s te nemen van haar werken en resultaten en om deze te gebruiken voor o.m. publiciteitsdoeleinden. ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID - Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan). ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE - Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar ELECTRO CENTER haar zetel heeft, tenzij ELECTRO CENTER er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.